Miljø og infrastruktur

Ingen skal være i tvivl om at Socialdemokratiet tager vores miljø og klimaudfordringer alvorligt. Vi har igennem den sidste valgperiode kæmpet for at få et grønnere Greve på dagsorden og vi er kommet et stykke hen af vejen. Men vi vil gerne endnu længere og nå meget mere.
Socialdemokratiet vil stå i spidsen for at skabe en grøn kommune, der præges af bæredygtige løsninger, forsyningssikkerhed og god økonomi. Hvad enten aktiviteten udføres i offentligt eller privat regi!

 

 

  Flere bænke og skraldespande på Stranden

  Mere energioptimering

  Vores legepladser skal vedligeholdes

  Bygningsvedligehold – en fast post på budgettet

  Byens grønne oaser

  Svanemærkede byggeri er vejen frem

  Berøringsfrie armaturer

  Forbedrede stisystemer

  Naturpuljen skal tilbage

  Ansættelse af naturvejleder

 

 

Stranden

Vi har 8 kilometer strand i Greve og det er for mange, en af de helt store glæder ved at bo i vores kommune. Derfor skal vi selvfølgelig fortsætte med strandrensningen, så stranden bliver ved at være et dejligt sted at være.
Vi ser gerne at der kommer bedre toiletforhold på stranden, og at toiletterne er åbne helt året rundt. Vi skal selvfølgelig også sørge for at vores badebroer er i ordentlig stand og klar til sæsonens start. For at alle kan hjælpe til med at holde vores stand ren og pæn, skal vi sørge for at der er tilstrækkeligt med skraldespande og at de bliver tømt og efterset jævnligt. 
Det samme gælder bænke, så der er mulighed for at stoppe op og nyde vores dejlig natur. 
Vi ser gerne, at der er et fast beløb sat af til naturpleje ved vores strand, så vi kan holde stranden fri for uønsket bevoksning og så vi kan holde vores paddehuller rene, så der er fri adgang for alle dyrene. 
Vores havne er også en del af vores strandområde og derfor vil det være naturligt, at kigge på dem og deres udvikling også. Det skal selvfølgelig ske efter gældende lokalplaner og vi ønsker slet ikke boliger på de områder. Men vi kan sagtens udvikle vores havne og skaffe mere liv, til glæde for vores borgere.  
 

Legepladser

Kommunen råder over en masse legepladser, og pt. er der ikke sat penge af til vedligeholdelse af dem. Det vil vi ændre på, for alt andet er uansvarligt. Vi skal selvfølgelig sørge for at legepladserne er et sikkert sted at være og vi skal derfor vedligeholde dem alle. 
Vi skal også sørge for, at der ved alle legepladser er skraldespande, som bliver efterset og tømt jævnligt. 

Grønne områder
Vi skal værne om de grønne oaser, vi har rundt om i kommunen. De er vigtige og bliver af mange brugt, som et dejligt pusterum i hverdagen.
Vi har brug for de steder og skal sørge for at øge den biologiske mangfoldighed, og skabe bedre leve- og opvækststeder for mennesker, dyr og planter.

 

Berøringsfrie armaturer

Vi vil arbejde hen imod at alle armaturer i alle kommunens bygninger bliver skiftet, så de er berøringsfrie. Dette vil både betyde en besparelse på vandforbrug, men også at de vil blive mindre beskidte og derfor have mindre brug for rengøring. 
Når vores børn og personale ikke skal røre ved armaturerne for at vaske hænder, så vil det betyde mindre risiko for at blive smittet med evt. sygdomme, så der vil være mange positive sidegevinster ved et skifte. 

 

Naturpuljen

Da vi var med i budgetforlig i 2019, var et af vores input, at naturpuljen skulle genindføres og det blev den. Det har resulteret i et dejligt projekt ved Olsbækken, som blev til i samarbejde med DN i Greve. 
I 2020, var vi jo desværre ikke med i forliget, men havde stadig naturpuljen med i vores eget budget. Det har vi fordi, at selvom det ikke er en kæmpe pose penge, så er det med til at fastholde og vise vores intentioner og skabe flere grønne åndehuller rundt omkring i vores kommune. 
I 2020, havde vi en drøm om at støtte op om det stenrev, som forhåbentlig snart bliver en realitet i og omkring Mosede Havn. 
En anden sidegevinst ved Naturpuljen er, at det inddrager Natur- og Miljø-rådet, så alle de foreninger der er repræsenteret bliver hørt og har indflydelse på, hvad der skal arbejdes videre på i Greve. Det er vigtigt, at vi får hørt vores frivillige, for de gør så stor en indsats for vores kommune. 


Energioptimering

Vi skal fastholde og have endnu større fokus på energi-optimering, ved alle vores projekter. Det er godt for miljøet og på sigt vil det også gavne kommunens økonomi, selvom opstarts prisen måske er lidt højere. 
I samme ombæring kunne vi måske også kigge på muligheden for, om kommunen kan rådgive borgerne om energirenoveringer eller i hvert fald henvise til nogen der kan, så det også bliver et fokusområde, når private skal bygge til eller om. 

 

Bygningsvedligehold - fast post på budgettet

En lidt kedelig post måske, men den er ganske vigtig. Vi vil arbejde på, at alle partier i byrådet forpligter sig til, at fastsætte et beløb til bygningsvedligehold. 
Det vil betyde, at det beløb allerede vil være sat af, når budgetforhandlingerne går i gang og det vil sikre, at vi hvert år har et vist beløb til vedligehold af vores bygninger.
Det er nødvendigt, for vedligehold er et sted, hvor det er nemt at skære, hvis økonomien strammer. Her kommer ikke de store ramaskrig, som hvis det er i ældreplejen eller på skoleområdet.
Men det er et vigtigt område, meget vigtigt. For det er her, vi kan sikre, at vores børn og ansatte har nogle ordentlige lokaler at være i hver dag. Indeklimaet er ekstremt vigtigt, og vi ved alle, at det bliver meget dyrere, at vente med vedligehold til det hele er ved at falde fra hinanden end at sørge for at ordne det løbende. 

 

Svanemærket byggeri

Vi ser meget gerne, at svanemærket byggeri bliver fremtiden for Greve kommune, når der skal bygges nyt og renoveres. 
At et byggeri er svanemærket sætter højere krav til materialer, byggeprocessen, affald og brugsfasen – hele byggeriet er underlagt hårdere krav til livscyklussen og det er til gavn for både miljøet og de mennesker, der efterfølgende skal bruge bygningerne. 

 

Stisystemer

Greve har et stort og velfungerende stisystem, men som så meget andet, så trænger det til en gevaldig opgradering. Vedligeholdelse af systemet har ikke været prioriteret og det ser man mange steder med ved store huller og revner i asfalten. Vi har også buskads, der vokser sig stort og vildt og dermed dækker lygter, så stierne bliver et farligere og mere usikkert sted at opholde sig.
Desuden er der flere nye boligområder, som endnu ikke er koblet på resten af vores stisystem, simpelthen på grund af en stram økonomi, der har gjort at arbejdet er blevet fravalgt. 
Det skal vi have ændret på, for vi vil sørge for, at vores stisystemer er gode og sikre, så alle kan færdes trygt i vores by. 
Vi skal også sørge for at oplyse om, at vi har dette stisystem, så folk ikke cykler og går langs veje, når der er andre muligheder. 

 

Ansættelse af naturvejleder

Vi kan se en stor værdi i, at vi som kommune ansætter en naturvejleder, hvis opgaver eksempelvis være at:
•    Aktivere og uddanne frivillige til at forstå naturen
•    Folkeskoleklasserne uddannes i undervisningstiden
•    Ældreorganisationer, foreninger med mere kunne gøre brug af naturvejlederen
•    Der kunne arrangeres ture og evt. foredrag til Hedeland, orkideengen, de kommende tudsehuller, fugleområder osv.

Man kunne jo også istandsætte villa Sitka og stille den til rådighed for naturvejlederen som del af fortællingen om Greve.